Počítačová grafika (PG) rieši tri okruhy problémov:
(1) prechod od abstraktného geometrického modelu k jeho vizualizácii -- modelovanie,
(2) transformácia obrazu na iný obraz -- spracovanie obrazu,
(3) inverzná úloha k (1), tj. prechod od obrazu k jeho modelu -- rozpoznávanie obrazu.

Cieľom kurzu je formulácia základných typov úloh ktoré vznikajú v (1) a (2), s ohľadom na rastrový prístup vo výslednej počítačovej realizácii. Sú ukázané spôsoby riešenia týchto typov úloh.